Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti AZ-DIALOG s.r.o.      

se sídlem Havránkova 30/11, 619 00 Brno

identifikační číslo: 26280094

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně , oddíl C, vložka 41633

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.az-dialog.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti AZ-DIALOG s.r.o. , se sídlem Havránkova 30/11, 619 00 Brno, identifikační číslo: 26280094, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 41633 (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.az-dialog.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky www.az-dialog.cz  (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. VÝKLAD NĚKTERÝCH POJMŮ
2.1. Zbožím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí mimo jiné  úplatná služba poskytovatele spočívající ve zpřístupnění díla (čl. 2.2.) kupujícímu pro jeho potřebu a v poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít (licence) kupujícímu způsobem a v rozsahu stanoveném ve smlouvě o poskytnutí služby (včetně obchodních podmínek).

2.2. Dílem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí předmět chráněný autorským právem, a to zvukově obrazový záznam - online seminář a video seminář, výukové materiály, jehož rozmnoženina byla poskytovatelem vystavena na webovou stránku nebo v samostatné aplikaci za účelem jeho poskytnutí uživatelům, a to včetně všech osobnostních prvků v něm obsažených. Tyto předměty chráněné autorským právem dále samostatně jen jako „dílo“.

2.3. Poskytnutím díla se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí úplatné časově omezené poskytnutí rozmnoženiny díla v elektronické podobě kupujícímu na jeho vyžádání pomocí sítě internet, v rámci jeho uživatelského účtu (čl. 3.1.), a to v souladu s obchodními podmínkami.

2.4. Poskytnutím ukázky díla se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí poskytnutí  rozmnoženiny části díla v elektronické podobě poskytovatelem na webové stránce nebo v samostatné aplikaci kupujícímu či jiné třetí osobě on-line pomocí sítě internet. 

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET
3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců  nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 4.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  4.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  4.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

4.6. Odeslání objednávky se považuje za takové jednání kupujícího, které nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

4.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, mailem či telefonicky).

4.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

4.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.11. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

4.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4.13. U každého díla jsou uvedeny přesné právní podmínky pro využití služby ohledně tohoto díla a přesné podmínky pro užití tohoto díla (licenční podmínky). Pokud podmínky nejsou u díla přesně uvedeny, platí, že kupující po zakoupení má oprávnění pro poskytnutí díla na vyžádání, i opakovaně.

5. POSKYTOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB

5.1. Předpokladem pro využívání služby je splnění všech technických podmínek pro využívání služby na straně kupujícího (čl.6)

5.2. Kupující si může vyžádat poskytnutí díla (děl), a to i opakovaně, pokud to umožňují právní podmínky u tohoto díla (čl. 4.13).

5.3. Díla jsou prodávajícím nabízena v datovém formátu, který je optimalizován pro zařízení kupujícího, ze kterého bylo vyžádáno poskytnutí díla, jedná se zejména o formáty MPEG-4, MP4.

5.4. Kupující bere na vědomí, že služba nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového  a softwarového vybavení poskytovatele, popř. třetích osob.

6. TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB
6.1. K využívání služby kupujícím je nezbytné použití následujícího softwarového vybavení:

 • pro online seminář – operační systém a internetový prohlížeč podporující přehrávání děl ve formátu Adobe Flash verze 10 a vyšší
 • pro video seminář - operační systém a internetový prohlížeč podporující přehrávání děl ve formátu Adobe Flash verze 10 a vyšší.

6.2. K využívání služby kupujícím je nezbytné použití následujícího hardwarového vybavení: procesor s frekvencí minimálně 1GHz, operační paměť nejméně 512 MB, dostatek volného místa na pevném disku, sluchátka, popř. mikrofon. K využívání služby uživatelem je dále nezbytné připojení k internetu, vlastnosti připojení na straně kupujícího ovlivňují kvalitu online semináře  a video semináře. Kupující též bere na vědomí, že k využívání služby může být zapotřebí provést další nastavení počítače.

6.3. Pro využívání služby musí mít kupující ve svém webovém prohlížeči povolenu funkci ukládání souborů cookies. Kupující souhlasí s ukládáním souborů cookies na svůj počítač prodávajícím.

6.4. Některá výměna dat mezi kupujícím a prodávajícím je zabezpečena pomocí technologie HTTPS/SSL, což znamená, že data přenášená po internetu jsou šifrována.

7. LICENČNÍ PODMÍNKY
7.1. Prodávající je oprávněn poskytovat službu na základě smluvních vztahů s nositeli práv k těmto dílům a na základě smluvních vztahů s kolektivními správci práv.

7.2. Kupující je oprávněn pouze k přístupu k dílu na vyžádání  a na sledování online semináře prostřednictvím počítačové sítě internet. Právní podmínky služby pro určité dílo a rozsah užití se u jednotlivých děl může lišit.

7.3. Kromě oprávnění k výkonu práva k užití díla poskytnutého dle čl.7.2. není uživatel oprávněn dílo užít v jiném rozsahu nebo jiným způsobem – ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 121/2000Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „autorský zákon“). Uživatel tak bere na vědomí, že zejména není oprávněn dílo nebo jeho části měnit, dílo nebo jeho části rozšiřovat, sdělovat dílo nebo jeho části veřejnosti, půjčovat dílo nebo jeho části či dílo nebo jeho části pronajímat.

7.4. Kupující není oprávněn měnit datový formát, ve kterém je mu dílo poskytnuto.

7.5. Kupující dále bere na vědomí, že není oprávněn obcházet technické prostředky ochrany práv a že obcházení technických prostředků ochrany práv je zásahem do autorského práva dle platných předpisů.

8. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
8.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • 8.1.1. bezhotovostně převodem na účet 4200372691/ 6800, vedený u společnosti (dále jen „účet prodávajícího“);
 • 8.1.2. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
  8.1.3. bezhotovostně platební kartou.

8.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

8.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 8.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

8.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 (čtrnácti) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

8.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

8.6. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

8.7. V případě bezhotovostní úhrady předplatného se jedná o opakovanou platbu, jeho kupní cena účtována opakovaně -  pravidelně/ 1 x měsíčně, a to stržením dané částky z účtu přes uvedenou platební kartu. Cena předplatného je určena dle výběru produktu. Opakované platby lze kdykoliv přerušit, a tím předplatné ukončit. O jeho zrušení či přerušení lze požádat emailem na adrese: az-dialog@az-dialog.cz.

8.8. Garance ceny předplatného: Cena předplatného za 360,- Kč včetně DPH/ měsíc pro vstup do databáze video seminářů je garantována pro prvních 400 předplatitelů, cena předplatného 230,- Kč včetně DPH/ měsíc pro přístup k online seminářům je garantována pro prvních 100 předplatitelů.

8.9. Předplatné pro přístup k online seminářům nelze pořídit samostatně, pouze jako doplněk k předplatnému k databázi video seminářů.

8.10. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

8.11. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

9. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
9.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • 9.1.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
  9.1.2. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, porušením obalu v tom případě se rozumí první vstup do zakoupeného datového obsahu, který je prodávajícím evidován,
  9.1.3. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

9.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 9.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě, a to na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího az-dialog@az-dialog.cz.

9.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 9.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % (slovy: 5 procent) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu  vráceno  nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné, v původním obalu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

9.4. Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 9.3. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

9.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 9.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky (kupní cenu bez nákladů vynaložených na dodání zboží) přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 9.4. obchodních podmínek, a to bezhotovostní na účet určený kupujícím.

9.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 9.3. obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

9.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

9.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

10. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

10.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

10.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

10.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

10.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

11. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
11.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

11.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované,  nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle požívá.

11.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který  se projevil  v průběhu šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

11.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

11.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla.

12. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

12.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

12.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

12.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozraní obchodu používat  mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

12.4. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

12.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku

13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

13.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

13.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

13.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

13.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

13.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

13.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

13.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 13.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • 13.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  13.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

13.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

14. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

14.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

14.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

15. DORUČOVÁNÍ

15.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb /dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

15.2.Zpráva je doručena:

 • 15.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem
  15.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem
  15.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popř.osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít
  15.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl
 •  
 • 16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

16.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

16.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolání.. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

16.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

16.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: AZ-DIALOG s.r.o., Havránkova 30/11, 619 00 Brno, adresa elektronické pošty: az-dialog@az-dialog.cz, telefon: +420 604 263 966.